POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 269 Kč

13 968 spokojených zákazníků

Všeobecné obchodní podmínky

OBSAH

 

I.       Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
II.      Objednávka
III.     Storno objednávky
IV.     Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu o odstoupení od smlouvy
V.      Cenové podmínky
VI.     Poštovné a balné
VII.   Platební podmínky
VIII.  Dodací podmínky
IX.    Odstoupení od smlouvy/Výměna/Reklamace – Online výměna a vrácení - Formulář
X.      Záruční podmínky a záruční doba
XI.    Ochrana osobních údajů
XII.   Okolnosti vylučující zodpovědnost za nemožnost plnění
XIII.  Kupony a dárkové poukazy
XIV.  Závěrečná ustanovení

 

Článek I 
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti United Fashion Group s.r.o. se sídlem Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO:46146032, DIČ: CZ 683106178, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka č.: 75748/B, poštovní adresa: United Fashion Group s.r.o. , P.O.Box 136, 690 02 Břeclav 2 (dále jen „Prodávající“) a kupujícího (dále jen „Kupující“) při koupi zboží nabízeného Prodávajícím na stránce www.secretavenue.cz (dále jen“SecretAvenue.cz“) a jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku (distančním způsobem), prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „Kupní smlouva“). (Prodávající a Kupující dále jen „Smluvní strany“).

  Orgán dozoru:
  Česká obchodní inspekce (COI)
  Štěpánská 567/15
  120 00 Praha 2
  www.coi.cz

 2. Tyto VOP platí na území České republiky pro nákup zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „E-obchod“) na SecretAvenue.cz.
 3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejněním na SecretAvenue.cz.
 4. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušným ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  Za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Práva Kupujícího jako spotřebitele ve vztahu k Prodávajícímu vyplývají ze zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická  nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na SecretAvenue.cz. Registrace probíhá vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře na stránce SecretAvenue.cz. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Tyto údaje je Kupující povinen v případě jejich změny bezodkladně aktualizovat, protože jejich správnost má bezprostřední vliv na dodání zboží Kupujícímu ze strany Prodávajícího.
 7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu SecretAvenue.cz s celkovou cenou tohoto zboží, příp. cenou za poštovné, zpracovaný systémem E-obchodu.
 8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na SecretAvenue.cz.
 9. Kontaktní údaje Prodávajícího určené pro Kupujícího: poštovní adresa: United Fashion Group s.r.o. , P.O.Box 136, 690 02 Břeclav, Tel.: +420 225 348 548 (pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin), e-mail: [email protected].
 10. Proces registrace Kupujícího, elektronické objednání zboží a uskutečnění platby za zboží, zpracování osobních dat Kupujícího je chráněno a zabezpečeno prostřednictvím SSL certifikátu. Thawte SSL Web server Certifikát nabízí úplnou verifikaci výše zmíněných procesů. Je v 128-bit encrypci a zabezpečuje, že osobní a důvěrné informace jsou bezpečně uchovány po dobu přenosu dat z prohlížeče Kupujícího na SecretAvenue.cz.

 

Článek II
Objednávka

 

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých registračních formulářů.
 2. Prodávající nezodpovídá za zpožděné dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci neuvedl všechny požadované údaje nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena ztrátou přístupového hesla Kupujícím nebo se přístupové heslo na straně Kupujícího dostalo do nepovolaných rukou a to bez přičinění Prodávajícího.
 3. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na stránce SecretAvenue.cz. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku. Kupující může obsah své objednávky libovolně měnit před podáním objednávky. Kupujícího před odesláním objednávky systém upozorní na nevyplnění povinné položky, ale neupozorňuje na chyby v psaní. Pokud si Kupující všimne chybu v objednávce po jejím odeslání, se svým požadavkem o opravu se může obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailu na [email protected] nebo telefonicky.
  Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná po dobu, kdy je Prodávající povinen potvrdit objednávku.
 4. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému.  Prodávající je povinen potvrdit e-mailem (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího, a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat zda mu v uvedené lhůtě bylo doručeno potvrzení objednávky, a to i v jiných složkách e-mailového účtu jako například v spamu a také obsah elektronické objednávky uvedené v e-mailové zprávě od Prodávajícího. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu [email protected].
 5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považuje: 
  1. Identifikace Kupujícího  tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt(telefon a e-mailová adresa); 
  2.  Kód objednaného zboží podle katalogu nebo rovněž jeho popis; 
  3. Množství objednávaného zboží; 
  4. Adresa místa dodaní zboží (pokud nebude tento údaj uveden, bude zboží dodané na adresu sídla/bydliště Kupujícího);
  5. Termín dodání zboží (den, hodina), pokud se Kupující dohodne s Prodávajícím jinak než je uvedené v VOP;
  6. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uveden, bude zboží předáno Kupujícímu nebo jeho zaměstnanci).
 6. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejících bodů, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k doplnění a odstranění nedostatků v elektronické objednávce, případnému upřesnění. V okamžiku doručení doplňujících údajů Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
 7. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží na určené místo dodání v dohodnutém množství, ceně, kvalitě a termínu a závazek Kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj v dohodnutém termínu splatnosti kupní cenu a poštovné, pokud povinnost zaplatit poštovné vyplývá z Kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 8. Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. Znění Kupní smlouvy je Kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailu jako potvrzení přijetí objednávky, přičemž nedílnou součástí Kupní smlouvy jsou i tyto VOP. Jakákoli změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.
 9. Kupní smlouva se uzavírá na dobu do úplného vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z Kupní smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem vyplývajícím z VOP a příslušných právních předpisů.

 

Článek III
Storno objednávky

 

 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. V případě je-li objednávka na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (špatně uvedené telefonní číslo, nedostupný mobil, Kupující neodpovídá na e-maily atd.)
  2. Zboží se již nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude okamžitě kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a to v lhůtě 14 kalendářních dnů.

 

Článek IV 
Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu o odstoupení od smlouvy

 

 1. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena použitím elektronické komunikace (v tomto případě formou elektronického obchodu na internetu), má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit  bez uvedení důvodu i po zákonem stanovené lhůtě (14 dní), a to do 30 dnů od převzetí zboží. V případě, že by Prodávající nepředal Kupujícímu jako spotřebiteli informace, které je podle paragrafu 1820 ods. 1 písm. f) občanského zákoníku povinen odevzdat, může spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od Kupní smlouvy v této lhůtě, běží 30 denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
 2. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do ukončení doby pro odstoupení a zároveň v lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu doručeny. Pro rychlé vyřízení věci je nutné zboží vrátit Českou poštou na adresu: United Fashion Group s.r.o., P.O.BOX 136, 690 02 Břeclav. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 3. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší.
  Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady na vrácení zboží nese Kupující pouze v tom případě, že zboží plně odpovídá kvalitativním požadavkům a nevykazuje vady. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, nemá nárok na vrácení ceny za doplňkovou službu, pokud je předmětem doplňkové smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému poskytnutí této služby (a to především ceny za službu dobírky, po odstoupení od kupní smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny platby, které jím byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží ke kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím, Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení o odstoupení kupujícího od kupní smlouvy . Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve).
 4. V případe nesplnění některých z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží  bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
 5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 

 

Článek V
Cenové podmínky

 

 1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím SecretAvenue.cz je uvedená vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s DPH, pokud není uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit) cenu zboží uvedenou na SecretAvenue.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem zveřejnění na SecretAvenue.cz. Takto upravené ceny se nevztahují na již objednané zboží. Pro Kupujícího je vždy rozhodující cena zboží uvedena u zboží v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Případné zvýšení nebo snížení ceny zboží Prodávajícím v době od odeslání objednávky Kupujícím po doručení objednaného zboží nebo v průběhu reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží nemá vliv na cenu již objednaného zboží. Kupující si je vědom, že v případě snížení ceny zboží v době od odeslání objednávky až po ukončení případného reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží, nemá nárok na vrácení části kupní ceny za zboží ve výši rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky Prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky Prodávajícímu. Prodávající prohlašuje, že v případě jeho jednostranného zvýšení ceny zboží až po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu, nemá Kupující nárok na úhradu peněžního rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu.
 3. V případě, že se na SecretAvenue.cz objeví v některém případě cena, která je evidentně chybná, např.  zcela běžně dostupné zboží a všeobecně známý druh a jeho cena se odlišuje od obvyklé ceny nebo z důvodu chyby v systému se objeví u zboží například cena „0 CZK“ anebo „1 CZK“, Prodávající nemá povinnost dodat zboží za chybně uvedenou cenu, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za řádnou cenu. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek VI
Poštovné a balné
 

 

 1. Prodávající si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem na ochranu zboží při přepravě a v případě, že objednávka je na druh zboží – obuv. Na základě rozhodnutí Prodávajícího se uvedená výše poštovného může změnit a v tom případě platí podmínky pro stanovení výše poštovného a výše poštovného uvedena na stránce SecretAvenue.cz v době odeslání objednávky ze strany Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Prodávající si poštovné v souvislosti s dodáním zboží účtuje ve výšce 79 CZK. Při objednávce nad 269 CZK je doručení zdarma.
 3. Prodávající si poštovné v souvislosti s dodáním zboží v hodnotě nad 269 CZK neúčtuje, kromě následujících případů:
  1. pokud se navzdory dohodě Kupujícího s kurýrní službou nepodaří zboží úspěšně dodat v dohodnutém čase a na místě dodání Kupujícímu, nebo
  2. pokud Kupující vrátí část zboží a hodnota uchovávaného zboží poklesne pod částku 269 CZK.

 

Článek VII
Platební podmínky

 

 1. Platby se uskutečňují pouze v CZK a to těmito způsoby:
  1. Platba za zboží na dobírku: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celkovou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí zboží přímo kurýrovi
  2. Platba předem: Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zasláno zboží kurýrem po uhrazení a připsání celé částky za zboží uvedené v elektronické objednávce na účet společnosti United Fashion Group s.r.o. (Citibank 2538150106/2600), variabilní symbol: číslo Vaší objednávky.
  3. Platba kartou přes internet: Po dokončení objednávky bude Kupující automaticky přesměrován na platební stránku banky. Platební údaje potřebné k realizaci platby zadává Kupující přímo na podstránce banky, Prodávající s údaji o platební kartě nepřichází do kontaktu.

 

Článek VIII
Dodací podmínky

 

 1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou podle dostupnosti zboží Prodávajícího expedovány v nejkratším termínu, v případě zboží skladem obvykle do 2 pracovních dnů v případě zboží, které není skladem maximálně do 30 kalendářních dnů (obvykle však 10 - 15 pracovních dnů) ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je různá s ohledem na dostupnost některých modelů. U vybraných modelů naleznete délku dodání přímo na stránkách vybraného produktu. Kupující bere na vědomí, že při plnění smluvních závazků Prodávajícího mají uvedené dodací termíny orientační charakter. V případě, že Prodávající nemůže dodat objednané zboží v dané lhůtě, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a sdělit mu nový předpokládaný termín dodání zboží. Pokud lhůta na dodání zboží přesáhne 30 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je povinen uvědomit o tom Kupujícího prostřednictvím e-mailu a dohodnout se s ním na prodloužení dodací lhůty.
 2. Kupující je informován o zaslání zboží prostřednictvím e-mailu. Status elektronické objednávky si můžete zkontrolovat pří přihlášení do systému. O statusu elektronické objednávky je kupující rovněž informován prostřednictvím e-mailu.
 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu dodání uvedenou v elektronické objednávce. Kurýrní služba telefonicky kontaktuje Kupujícího před dodáním zboží a závazně si s Kupujícím dohodne čas předání zboží. V případě, že Kupující nebude v dohodnutý čas, který si domluvil s kurýrní službou na místě dodání a nezplnomocnil druhou osobu k  převzetí zboží, zodpovídá Kupující za vzniklou škodu Prodávajícímu nebo kurýrní službě v důsledku znemožnění dodání zboží Kupujícímu. Náklady na opětovné dodání zboží hradí Kupující. V případě, že si Kupující dvakrát po sobě nepřevezme zboží od kurýrní služby, aniž by se s Prodávajícím dohodl na prodloužení této lhůty, Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Pokud ze strany Kupujícího už došlo k úhradě kupní ceny, Prodávající vrátí ve lhůtě 14 dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.
 4. Vlastnické právo přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí a zaplacení kupní ceny.
  Předání zboží Kupujícímu je možné, pouze pokud Kupující zaplatí kupní cenu a poštovné za dodané zboží.
 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno nebyl poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné na místě sepsat s přepravcem – kurýrní službou protokol a zjištěných závadách způsobených přepravou a Kupující je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího. Pokud Kupující zboží převezme i s evidentně poškozeným obalem, Prodávající má právo neuznat případné reklamace z tohoto důvodu.
 6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochranou páskou Prodávajícího. Kurýr (dopravce) je povinen předat zboží Kupujícímu po jednotlivých položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je zodpovědný dopravce.  Pokud je zásilka přelepena ochrannou páskou Prodávajícího, která je poškozena nebo Kupující zjistí jiné poškození balení nebo známky neoprávněného otevření zásilky, je oprávněn zboží od dopravce nepřevzít a je povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti zápis s přesným popisem důvodu nepřevzetí zásilky.
 7. Kupující je povinen také neprodleně po obdržení zboží zkontrolovat obsah zásilky a v případě, že se dodané zboží neshoduje s objednaným zbožím, nebo je jakkoli poškozeno přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.
 8. Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím ve smyslu ods. 5 a ods. 7 probíhá přednostně prostřednictvím e-mailu označeném stranami při potvrzení objednávky za účelem urychlení komunikace a vyřízení věci.
 9. Zboží dodává Prodávající výhradně na území České republiky.
 10. Dodání zboží na území států Evropské unie, případně jiných států se uskutečňuje na základě předcházejícího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení ceny za poštovné a balné a případně dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

Článek IX
Odstoupení od smlouvy/Výměna/Reklamace
 – Online výměna a vrácení - Formulář

 

 1. Kupujícímu Prodávající doporučuje vyplnit Online formulář pro ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY/VÝMĚNU/REKLAMACI (dále jen „Formulář“) ve všech případech: 
  1. Odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě.
   Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné.

   V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 269 CZK, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovní náklady, pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.
   Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy v 30denní lhůtě.
   Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy (i po 14denní lhůtě) do 30 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací, musí být v tomto případě nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.
   V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 269 CZK, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovní náklady, pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.
   Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy spolu se zbožím, přičemž toto bude Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední (třicátý) den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy
  3. Odstoupení od kupní smlouvy po uplynutí  30denní lhůty, max. do 40 dnů od převzetí zboží Kupujícím.
   Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy i po uplynutí 30 dnů, max. do 40 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací v této lhůtě, musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě hradí manipulační poplatek ve výši 40 % z ceny objednaného zboží, které pokrývají náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující.

   Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy spolu se zbožím, přičemž toto bude Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední (čtyřicátý) den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
  4. Kupující vrací zboží, které si neobjednal.
   V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, má Kupující právo vrátit toto zboží zpět Prodávajícímu, maximálně do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující v tomto případě neplatí manipulační poplatek za vrácení zboží Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží hradí Prodávající.
  5. Kupující požaduje výměnu zboží z důvodu nevyhovujících parametrů zboží (velikost, barva...).
   V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal mu nevyhovuje (velikost, barva) má právo vrátit zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, barvy, maximálně do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, že je zboží na skladě  Prodávajícího a zboží nejeví známky nošení a není poškozeno. V opačném případě se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 1.1 nebo bodu 1.2,, když jsou splněny podmínky podle bodu 1.1 a nebo 1.2. Kupující nehradí manipulační poplatek pokrývající náklady, které tímto vznikly Prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu do 30 dnů od převzetí kompletně vyplněného Formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které chce Kupující vyměnit.
  6. Kupující požaduje vystavení poukazu na nákup zboží na SecretAvenue.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu.
   Kupující má právo požadovat vystavení poukazu na nákup zboží na SecretAvenue.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu a to max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující nehradí manipulační poplatek v souvislosti s vrácením zboží a vystavením poukazu Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující.
  7. Kupující uplatňuje právo vyplývající ze zodpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží.
   Bližší podmínky jsou upraveny v článku X těchto VOP a v Reklamačním řádu Prodávajícího na SecretAvenue.cz.
 2. Kupující uvede ve Formuláři následující údaje:
  1. Identifikaci Kupujícího, tj. e-mail, na který byla vytvořena objednávka;
  2. Číslo elektronické objednávky;
  3. Označení zboží, které Kupující žádá zaměnit/vrátit/reklamovat a popis náhradního zboží formou online rezervace v případě výměny zboží, nebo podrobný popis vady v případě reklamace;
  4. Číslo bankovního účtu Kupujícího.
 3. Pokud Formulář není zcela vyplněn a/nebo ke zboží není přiložen doklad o vyplnění formuláře v podobě průvodního dopisu, resp. doklad o koupi zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně elektronicky Kupujícího ohledně doplnění chybějících údajů nebo předložení chybějících Požadovaných dokladů.
 4. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky zastihnout Kupujícího, Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 dnů od převzetí Formuláře anebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřízení předmětného vrácení/výměny/reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět na adresu Kupujícího uvedenou ve Formuláři.
 5. V případě vrácení nevyzvednuté zásilky ze strany Kupujícího zasílané např. po neuznané reklamaci nebo v důsledku nepodložených Požadovaných dokladů, si Prodávající v souvislosti se skladováním zboží účtuje skladné ve výši 30 CZK denně.
 6. Pokud spolu s vyplněným Formulářem a s Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem záměny/reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti až do doručení zboží určeného na záměnu/reklamaci Prodávajícímu. V případě, že ani po následné výzvě Prodávajícího nedojde ze strany Kupujícího k doručení zboží určeného na záměnu/reklamaci má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží zaměnit nebo reklamovat. Uvedené platí i v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k odeslání zboží určeného na vrácení ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 7. Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a podle možností v původním obale, který není poškozen nad rámec nevyhnutelné manipulace potřebné na seznámení se se zbožím, jinak Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Zboží na sobě nesmí jevit známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být ze zboží odstraněny, kromě případů odstranění štítků, cenovek a jiných označení zboží potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží a v případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Kupujícímu se doporučuje pojistit zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí zboží Prodávajícím.
 8. Kupujícímu doporučujeme kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace  zaslat doporučeně na adresu Prodávajícího: United Fashion Group s.r.o., P.O.Box 136, 690 02 Břeclav. Prodávající si vyhrazuje právo nepřebrat zboží zaslané Kupujícím na dobírku.
 9. Celková cena za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP včetně nákladů na dodání, snížená o manipulační poplatek, v případu ustanovených VOP bude, Kupujícímu vrácená stejným způsobem a to do 14 dnů od převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které se vrací. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 10. Pokud Kupujícímu nevyhovuje online služba pro vrácení (odstoupení od smlouvy), výměnu nebo reklamaci zboží, může využít i standardní formulář ve vytištěné verzi, který si může stáhnout ZDE. V případě odstoupení od smlouvy je akceptován i jakýkoli jiný písemný projev vyjadřující vůli odstoupit od smlouvy. V případě pokud formulář nebude vyplněn a zaslán spolu se zbožím, uplatní se bod 3. a 4. tohoto článku.
 

Článek X 
Záruční podmínky a záruční doba

 

 1. Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být poskytnuta Kupujícímu delší záruční doba. Záruční doba začíná v den odevzdání zboží Kupujícímu.
 2. Ke každému zboží zakoupeném u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční list.
 3. Reklamaci lze uplatnit pouze na zboží zakoupené u Prodávajícího, které je zcela zaplaceno.
 4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen dodat reklamované zboží vždy čisté, včetně Požadovaných dokumentů.
 5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 6. Podrobnosti a postup při reklamaci upravuje reklamační řád zveřejněný na SecretAvenue.cz.

 

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. Prodávající má zájem o řešení sporů s Kupujícím především mimosoudní cestou, a proto v případě, že Kupující není spokojen s vyřízením reklamace nebo má pocit, že došlo k porušení jeho práv ze strany Prodávajícího, může se za účelem vyřešení vzniklé situace obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected], respektive ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 3. Spory může Kupující také řešit prostřednictvím platformy RSO  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Článek XI 
Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace objednávky, provedení plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, fakturační adresu a dodací adresu včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Prodávající nevydá osobní údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatele, zprostředkovatele Prodávajícího, a to pouze jen ty údaje, které jsou nutné pro úspěšné uskutečnění dodávky zboží.  Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů Kupujícího v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na SecretAvenue.cz Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí se zařazením do evidence Prodávajícího, pokud to není v rozporu s právními předpisy a rovněž se zpřístupněním a poskytováním údajů třetím osobám a státním organizacím za podmínek v rozsahu ustanoveném právními předpisy.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti doručené na adresu Prodávajícího právo vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Kupujícím zpracovávány a u Prodávajícího žádat o odstranění svých osobních údajů.
 5. Kupující souhlasí, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu.
 6. Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů,  kdy by toto chování mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Kupující zplnomocňuje Prodávajícího k ověření poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.
 8. Kupující je oprávněn písemně odvolat poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů 
 9. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje potřebné při činnosti Prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující může své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na email [email protected]. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány. Kupující může zrušit odběr novinek kliknutím na "odhlášení" v dolní části Newsletteru nebo písemnou žádostí na [email protected].
 10. Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokyny, jak může Kupující soubory cookies odmítnout nebo vymazat, najde v sekci "Nápověda" webového prohlížeče.

 

Článek XII
Okolnosti vylučující zodpovědnost za nemožnost plnění
  

 

 1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, když nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
 2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje taková vnější událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a kterou nešlo ani při objektivně požadovaném veškerém úsilí odvrátit, jako je válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě atd.
 3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto skutečnost okamžitě oznámit bez zbytečných odkladů.

 

Článek XIII 
Kupony a dárkové poukazy

 

 1. Slevové kupony jako odměna za Vaše nákupy
  1. Prodávající může Kupujícímu vystavit na jeho nákup slevový kupon v různé hodnotě jako odměnu za jeho opakované nákupy.
  2. Prodávající Kupujícímu tento slevový kupon zašle e-mailem spolu s podmínkami jeho použití, platností a hodnotou.
  3. Vystavený slevový kupon není právně nárokovatelný.
  4. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoli důvodů  nebo jakéhokoli vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu, které bylo zakoupeno na základě uplatněného slevového kuponu, má Kupující nárok jen na vrácení částky, kterou za nákup zboží uhradil nad rámec hodnoty slevového kuponu. Prodávající se může rozhodnout, zda slevový kupon Kupujícímu v případě podle předešlé věty vystaví na použití v další objednávce.
  5. Na používání slevových kuponů se podle tohoto bodu, když není úprava v bodě 1.1. těchto obchodních podmínek dostačující se použije ustanovení bodu 1.2 těchto obchodních podmínek.
 2. Kupony zakoupené klientem na slevových portálech a podobných internetových stránkách.
  1. Použití kuponů zakoupených Kupujícím na slevových portálech a obdobných internetových stránkách podléhá níže uvedeným speciálním podmínkám.
  2. Každý kupon obsahuje označení nabídky, cenu, hodnotu kuponu, dobu platnosti kuponu, konkrétní podmínky použití kuponu a hlavně jedinečné číslo a heslo na uplatnění kuponu.
  3. Kupon opravňuje Kupujícího na nákup zboží  na E-shopu botovo.cz podle podmínek na nich uvedených a těchto obchodních podmínek.
  4. Instrukce pro používání kuponu jsou uvedeny přímo na kuponu a v těchto obchodních podmínkách
  5. Klient je oprávněn kuponu použít pouze v době platnosti kuponu, která je uvedena na kuponu. Po uplynutí doby platnosti kuponu, která je uvedena na kuponu se kupon stává neplatným a klient ztrácí nárok na využití kuponu bez nároku na vrácení peněz. Prodávající po uplynutí doby platnosti kuponu neposkytuje žádné peníze a ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužití hodnoty kuponu ani kupní cenu kuponu.
  6. Kupon není možné vyměnit za peníze, je platný pouze u Prodávajícího při nákupu na E-shopu botovo.cz na jehož produkty byl vydán.
  7. Z kuponu se nevydává.
  8. Kupon je přenosný.
  9. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození zneužití či zničení kuponu.
  10. Každý kupon lze použít pouze jednou.
  11. V případě, že Kupující zakoupí zboží za nižší cenu než je hodnota kuponu, nemá nárok na doplacení rozdílu hodnoty kuponu nebo na nový kupon se zůstatkovou cenou uplatněného kuponu.
  12. V případě, že Prodávající ze své vlastní viny, na základě předloženého platného kuponu neposkytne Kupujícímu zboží, Kupující má právo na odstoupení od smlouvy a má právo požadovat vystavení nového kuponu na nákup zboží ve stejné ceně  se stejnou dobou platnosti jako měl uplatňovaný kupon. Rovněž na vrácení sumy uhrazené Kupujícím nad hodnotu uplatněného kuponu. V případě, že doba platnosti kuponu již vypršela, Prodávající ho nově vystaví tak, aby ho Kupující mohl využít během stejně dlouhého časového úseku, jak to bylo u předchozího kuponu.
  13. Prodávající při odstoupení od smlouvy nejdříve zboží do 14 dnů vrátí Prodávajícímu na adresu United Fashion Group s.r.o., P.O.Box 136, 690 02 Břeclav, přičemž zboží musí být řádně zabaleno a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání. V opačném případě má společnost botovo.cz právo toto zboží nepřevzít a požadovat od klienta Kupujícího úhradu celé kupní ceny. Výjimkou je případ, kdy Kupující dokáže, že poškození zboží bylo způsobeno při přepravě zboží.
  14. V případě odstoupení od smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu nový kupon ve stejné hodnotě a ve stejné době platnosti, jako měl uplatněný kupon. Pokud Kupující na koupi zboží použil i peníze, Prodávající  tyto finanční prostředky do 14 dnů od prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu vrácená stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  15. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoli důvodů  nebo jakéhokoli důvodného vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného kuponu, má Kupující nárok jen na vystavení kuponu ve stejné hodnotě a se stejnou dobou platnosti, jako uplatněný kupon na zakoupené zboží. V případě podle předešlé věty, když Kupující mimo uplatněného kuponu doplácel kupní cenu zboží nad hodnotu kuponu, má nárok na vrácení sumy, kterou za nákup zboží uhradil peněžními prostředky, a které přesahují hodnotu použitého kuponu na zakoupení zboží.
  16. Kupon použitý nebo uplatněný v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo podmínkami uvedenými na kuponu nebo v rozporu se zákonem se stává neplatným.
 3. Zakoupené dárkové poukazy
  1. Kupující si může od Prodávajícího zakoupit dárkový poukaz, který bude přímo Kupujícímu nebo jím určené osobě zaslán ve formě dle požadavků Kupujícího. Dárkový poukaz je možné získat v printové nebo v elektronické verzi na e-mail.
  2. Zakoupený dárkový poukaz lze použít jako platidlo při budoucích nákupech, ve výši jeho nominální hodnoty a lhůtě jeho platnosti. Doba platnosti je uvedena přímo na dárkovém poukazu.
  3. Dárkový poukaz je přenosný, nevratný, nelze jej vyměnit za hotovost. Dárkový poukaz lze použít i opakovaně, tj. až do úplného vyčerpání hodnoty dárkového poukazu. Dárkový poukaz je možné kombinovat se slevovým kódem.
  4. Na jednu objednávku je možné použít právě jeden dárkový poukaz - Kupující zadá kód dárkového poukazu do kolonky na to určené.Po uplatnění dárkového poukazu se hodnota poukazu odečte od celkové ceny objednávky. V případě, že celková cena objednávky převyšuje hodnotu dárkového poukazu, rozdíl Kupující uhradí jiným zvoleným způsobem platby.
  5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu zakoupeného na základě uplatněného dárkového poukazu, má Kupující nárok na opětovné dobití dárkového poukazu do výše jeho uplatněné hodnoty v objednávce. V případě, že hodnota vráceného zboží přesahuje hodnotu uplatněného dárkového poukazu, zbylá část bude vrácena stejnou formou jako zaplatil Kupující v objednávce, pokud se Kupující a prodávající nedohodnou na jiné formě vrácení peněžních prostředků. Tzn. Kupující má nárok na vrácení peněžních prostředků až tehdy, pokud hodnota vráceného zboží je vyšší než hodnota uplatněného dárkového poukazu v objednávce, a to v částce, která představuje rozdíl mezi hodnotou vráceného zboží a hodnotou uplatněného dárkového poukazu v objednávce. (Příklad: Pokud kupující realizuje nákup v hodnotě 1300,00 Kč a v objednávce uplatní dárkový poukaz ve výši 500,00 Kč + 800,00 Kč uhradí bankovním převodem, při vrácení zboží v hodnotě 900,00 Kč bude částka vrácena následovně: 500,00 Kč na dárkový poukaz, 400,00 Kč na bankovní účet.
  6. Pokud se dárkový poukaz dobíjí před skončením jeho platnosti ve lhůtě 30 dnů a kratší, má Kupující nárok na jeho prolongaci o 40 dnů ode dne dobití hodnoty dárkového poukazu. Pokud dárkovému poukazu vypršela platnost avšak z důvodu vrácení zboží se automaticky dobije, tento dárkový poukaz se aktivuje a Kupující ho může využít během 40 dnů ode dne dobití poukazu.
  7. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití dárkového poukazu neoprávněnou osobou.

 

Článek XIV
Závěrečná ustanovení

 

 1. Při nákupu na SecretAvenue.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a akceptování možných technologických problémů.
 2. Prodávající nezodpovídá za škody způsobené špatným připojením na SecretAvenue.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.
 3. Prodávající upozorňuje, že informace uváděné na SecretAvenue.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 4. Prodávající nenese vůči jiné straně zodpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z SecretAvenue.cz.
 5. Prodávající může kdykoli bez předcházejícího upozornění změnit zboží na SecretAvenue.cz.
 6. Prodávající si vymezuje právo tyto VOP kdykoli změnit nebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost vždy dnem jejich zveřejnění na SecretAvenue.cz a nemají vliv na smluvní vztahy, které vznikly mezi Kupujícím a Prodávajícím před jejich zveřejněním. Na tyto smluvní vztahy se vztahují VOP ve znění aktuálním ke dni uzavření Kupní smlouvy.
 7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi mohou vzniknout z právních vztahů na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, výklad a zánik této smlouvy budou řešit přednostně smírnou cestou. Pokud se uvedené spory nepodaří vyřešit formou smíru nebo prostřednictvím mimosoudního řešení sporů, dojde k projednání věci soudní cestou ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.
 8. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje zároveň svůj bezvýhradní souhlas s VOP Prodávajícího.
 9. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a/nebo Kupní smlouvy jsou neplatná nebo neúčinná, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení Kupní smlouvy a/nebo VOP. V takovém případě se Smluvní strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým a to tak, aby byl zachován účel sledovaný příslušným neplatným nebo neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření Kupní smlouvy.
 10. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

V Bratislavě dne 16.04.2011, United Fashion Group s.r.o
Copyright © 2011 United Fashion Group, s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace dne 29.06.2021